Juliet M. Cacayan

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายศุภกิตติ์ มะนูญ

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงชญานิศ ดวงรัตน์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวชไมพร นันทชมภู

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายภัทรพล​ กลิ่นเกษร

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายสิทธิชัย​ ยิ้มน่วม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวอมรรัตน์​ ยิ้มจันทร์

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)