เด็กหญิงนันท์นภัสร์ วงศ์ลาภเลิศ

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงนภัสสร แก้วสุขา

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)Miss.Michelle Noprada

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายกฤษดา เพิ่มผล

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีวิชัยลำพรรณ์

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงภัทรพัฒน์ แก้วประดับ

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวพัทรวรินทร์ ศิริกิตติไชยกุล

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงอลิน จำปาทอง

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงเบญจพร เพ็ชรทอง

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นายเทิดศักดิ์ อิ่มหนำ

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางปัฐมาภรณ์ สิงห์หาร

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงบวรรัตน์ พึ่งนิล

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงอภิชญา ฮวบสวรรค์

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวสุพรรณี นาคเมือง

โรงเรียนรังษีวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายอธิภัทร อภิวงศ์

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวจิราภรณ์ แสงอรุณ

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)