นายวินัย กันยะมูล

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖นายมงคล ทองสมัย

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กชายณัฐกิจ จันทร์โพธิ์

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖นางสาวเตือนใจ ชดเชย

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กหญิงนภัสร แสงพายุ

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กหญิงธิดารัตน์ ฟักเงิน

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖ดญ.ณัฐชญา โชติชีวเกษม

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กหญิงนพรัตน์ กวักหิรัญ

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กชาย ศุภวิชญ์ ผิวอ่อนดี

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กชาย สุวิวัฒน์ โพธิ์บัลลังค์

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖นางสาว อนุชา คำบรรลือ

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กชายปฏิพงศ์ จันทร์แจ้ง

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กหญิงจัตตารีย์ จาระสี

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖นายเจษฎากร ฟักนาค

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖นางสาวศรัญญา เดือนไธสง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กชายทักษ์ดนัย เป้ก้า

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กหญิงโกมลชนก อินกรัด

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖นางสาวน้ำทิพย์ ชาติวรรณ

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กชายอัลเบริ์ด​ ไฮดี้

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กหญิงสตรีรัตน์​ จิตติวรางกูล

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖นายณัฐวุฒิ​ พลอยศรี

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖นางสาวนิษฐา​ โสภามา

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖เด็กชายภควัศน์ ภูมิโคกรัก

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๖