นายสุรศักดิ์ ทองแย้ม

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
กิจกรรม การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-๖เด็กชายภูวเนศร์ สดุดี

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-๖