Juliet M. Cacayan

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

กำแพงเพชร เขต ๑

ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)

วันแข่งขัน ๓๑/สิงหาคม/2019

เวลาที่แข่งขัน o๙:oo:oo

สถานที่แข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา


เด็กชายศุภกิตติ์ มะนูญ

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

กำแพงเพชร เขต ๑

ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)

วันแข่งขัน ๓๑/สิงหาคม/2019

เวลาที่แข่งขัน o๙:oo:oo

สถานที่แข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา


เด็กหญิงชญานิศ ดวงรัตน์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

กำแพงเพชร เขต ๑

ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)

วันแข่งขัน ๓๑/สิงหาคม/2019

เวลาที่แข่งขัน o๙:oo:oo

สถานที่แข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา


นางสาวชไมพร นันทชมภู

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

กำแพงเพชร เขต ๑

ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)

วันแข่งขัน ๓๑/สิงหาคม/2019

เวลาที่แข่งขัน o๙:oo:oo

สถานที่แข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา


เด็กชายภัทรพล​ กลิ่นเกษร

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา

กำแพงเพชร เขต ๑

ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)

วันแข่งขัน ๓๑/สิงหาคม/2019

เวลาที่แข่งขัน o๙:oo:oo

สถานที่แข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา


เด็กชายสิทธิชัย​ ยิ้มน่วม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา

กำแพงเพชร เขต ๑

ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)

วันแข่งขัน ๓๑/สิงหาคม/2019

เวลาที่แข่งขัน o๙:oo:oo

สถานที่แข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา


นางสาวอมรรัตน์​ ยิ้มจันทร์

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา

กำแพงเพชร เขต ๑

ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)

วันแข่งขัน ๓๑/สิงหาคม/2019

เวลาที่แข่งขัน o๙:oo:oo

สถานที่แข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา