รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลสมนึก เด็กหญิงล้อมเดือน หริรัญหลวง นางกฤติกา พร้อมไทสง
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลสมนึก เด็กหญิงล้อมเดือน หริรัญหลวง นางกฤติกา พร้อมไทสง