รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายภูริภัทร เกิดพันธ์ นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายอัจฉริยะ​ สิทธิบูรณ์ นางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล