รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายณัฐดนัย เอี่ยมศรี นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายสรวิชญ์ ทองมี นายนพรุจ บัวฉิม