รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงอาภัสราภรณ์ สิทธิชัย นายวิชรัชญ์ โอบอ้อม
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงญาณาธิป แจ่มใส นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงปณิดา แสงนนท์ นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงนภัสนันท์​ คำศรี นางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงศศิวิมล ธนูพล นางสาวนัฐติกานต์ เครือแก้ว