รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงนภัสวรรณ คงฤทธิ์ นายธนพล แสนวงษ์
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงวรรณกานต์ สุริต นายนพรุจ บัวฉิม
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงฉมาพร สืบพิลัย นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงศศินันท์ ทรัพย์เย็น นางสาวพรรณทิพย์ แก่นกสิการณ์
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงนฤสรณ์​ เรืองรุ่ง นางพรสวรรค์​ หิรัญศิริ