รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนกาญจนะศึกษา ด.ญ.ฑิฆัมพร แก้ววิเชียร นางวลีรัตน์ กาญจนะ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนกาญจนะศึกษา ด.ญ.ฟาริดา เกิดเต็ม นางวลีรัตน์ กาญจนะ