รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6 (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงมณีจันทร์ ศรีอำพล นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงคีจศิลป์ อินทร นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงวรัมพร อินน้ำลืม นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์