รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงณัฐชยาพร แก้วแดง นายวิทวัส พูลทองคำ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ด.ช.เกียรติศักดิ์ สายเปลี่ยน นายวิษณุ สีนวล
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ด.ช.อนุพงษ์ นุ่มเกลี้ยง นายวิษณุ สีนวล
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงอลีนตา หวลจิตร นางสาวดวงตา จันทวาส
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงพรรณปพร วังหอม นางสาวดวงตา จันทวาส
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายภัทรภณ ระเบียบ นายวิทวัส พูลทองคำ
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงวันข้าว วงศ์คำ นางสาวนิตยา เทียนสันต์
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงวรัญญา เอี่ยมอ่ำ นางสาวนิตยา เทียนสันต์
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายพงศ์พัศ นิ่มพานิชย์ นายสุเมธี เขื่อนแก้ว
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงจันทะพิมพ์ พรหมกุล นายสุเมธี เขื่อนแก้ว