รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงกัญญาณัฐ หายทุกข์ นางสาวสุวนันท์ จ่ายยัง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงอัญญาณี ศรีนิล นางสาวสุวนันท์ จ่ายยัง
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงปริยากร สุขพัฒน์ นางสาวปรียา ดีดวงพันธ์
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ทนทาน นายคฑายุทธ์ บุญใหญ่
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายภาคภูมิ ไม้เจริญรุ่ง นายสุวิทย์ ขจรฤทธิ์
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายยศกร กุสุมาลย์ นายสุวิทย์ ขจรฤทธิ์
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงจันทรัสม์ เก็งธัญการ นางสาวปรียา ดีดวงพันธ์
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายภีรภัทร โชคทรัพย์มหาศาล นายคฑายุทธ์ บุญใหญ่
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายชวัลวิทย์ เหล็กดี นางสาวพัชรดา ภาคี
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายปฏิภัทร ฤทธิโพธิ์ นางสาวพัชรดา ภาคี
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงกฤติยาณี โพธิ์อ่อง นางสาวช่อลดา ทองธรรมชาติ
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงชนิดาภา พลพันธ์ นางสาวช่อลดา ทองธรรมชาติ