รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายภควัต ชมภูผล นายปรัชญา วัฒนศิริ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายเตชิต กุลเวชวิจิตร นายปรัชญา วัฒนศิริ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กชาย พงศกร พลอาจ นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายวงศกร คุณชื่น นายอภิวัฒน์ เสนะ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กชาย ณัฐพงษ์ เดชะผล นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายชิษณุพงศ์ เขียวสนั่น นายอภิวัฒน์ เสนะ