รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายธัณช์ ขันกสิกรรม นางสาวนวลจรีย์ ดาสาลี
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายภาคิน คำพงษ์บุรภัทร นางสาวนวลจรีย์ ดาสาลี
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายธิพัทธิ์ภูมิ สบายเมือง นางสาวสุวนันท์ จ่ายยัง
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายศินสิทธิ์ ศาลารักษ์ นางสาวสุวนันท์ จ่ายยัง
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายศุปกรณ์ คันศิลป์ นางสาวปรียา ดีดวงพันธ์
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายภัธรกร ประยูร นางสาวปรียา ดีดวงพันธ์