รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ด.ช.ภาคิน แฝงด่านกลาง นายวิษณุ สีนวล
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงสิริยุพณ คุณชล นายอภิวัฒน์ เสนะ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงนภสร เอี่ยมเนตร นายอภิวัฒน์ เสนะ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ด.ช.วันชัยไม้ แดง นายวิษณุ สีนวล
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กหญิง รัตนากร แซ่ลี้ นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กชาย ผดุงเดช จ๋องบุญ นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์