รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงภัทรธิดา ครุธานุชาติ นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงพลอยมณี พานิช นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงกุลกานดา ภู่ทอง นางสาวนวลจรีย์ ดาสาลี
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ภูมิเลิศ นางสาวนวลจรีย์ ดาสาลี
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงวรรธนพร พิมพา นายสุวิทย์ ขจรฤทธิ์
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงณิชกูร ส้มทับ นายสุวิทย์ ขจรฤทธิ์
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายคณพศ โคตรภูงา นางสาวช่อลดา ทองธรรมชาติ
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายณัฐพนธ์ เกิดแก้ว นางสาวช่อลดา ทองธรรมชาติ