รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายกรวีร์ เรียงทอง นายปรัชญา วัฒนศิริ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ด.ญ.กัญญารัตน์ เพิ่มเทวา นายวิษณุ สีนวล
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายนันทชัย สิทธิสงคราม นายวีระศักดิ์ อุ่นเมือง
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงจิรฐา พรหมกุล นายวีระศักดิ์ อุ่นเมือง
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายปภังกร ศุภกิจเจริญ นายปรัชญา วัฒนศิริ
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายวิษณุ ธิปะตะ นางสาวเจนจิรา ลิ้มรส
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายฆฤน สุวรรณ์ นางสาวเจนจิรา ลิ้มรส
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงชนันธร สุขรักษ์ นางสาวดวงตา จันทวาส
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงบัณณิตา คำฉิม นางสาวดวงตา จันทวาส
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงรวิสรา โมกมัน นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงศิริภัสสร คำชู นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กชาย เสกข์ ภู่จีน นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กชาย ศิวัฒน์ อึ้งชัยพงษ์ นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ด.ญ.พิชญาภา เดชะผล นายวิษณุ สีนวล
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงเขมินทรา กิ่งหอม นางสาวสุภาพร​ กระมล
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงปุณฑริก​ วงค์กันหา นางสาวสุภาพร​ กระมล