รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงศุภกานต์ แสนสมวงษ์ นายคฑายุทธ์ บุญใหญ่
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงตรรกกานต์ ขันลุย นายคฑายุทธ์ บุญใหญ่
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงณัฐรุจา ขันสิงหา นางสาวอามอุมา ทองดาดาษ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงสาธิตา ธรรมศร นางสาวอามอุมา ทองดาดาษ
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงภัทรรินทร์ รัตนวัน นายวัลลภ อยู่ปาน
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงอภิสรา สาระพงษ์ นายวัลลภ อยู่ปาน
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายปัณณพงศ์ ผูกพูล นางสาวธนพร ทองช้อย
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงปัญจมาพร ตันติพูลผล นางสาวธนพร ทองช้อย
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงสุชานันท์ พรรณสุทธิ์ นางปอรรัตน์ เหล็กดี
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงอรัญญา วงศ์ราชบุตร นางปอรรัตน์ เหล็กดี
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงสิริวิมล ชลพิทักษ์ นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงณัฐนรี อิ่มเนย นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน