รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายรัฐธรรมนูญ โยชนะ นายอภิวัฒน์ เสนะ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายณัฐนนท์ ชูวงค์ นายอภิวัฒน์ เสนะ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กชาย พรศักดิ์ มธุรส นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กชาย ก้องภพ คงทิม นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์