รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงชนัญพร ทองชมภู นางสาวนวลจรีย์ ดาสาลี
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายธีรวิชญ์ ธาตุทอง นางสาวนวลจรีย์ ดาสาลี
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายธนบดี ลิมปนะเจริญ นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายธีรเมธ อาจผึ่ง นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายพิชาภพ รัตนะ นางสาวประภัสสร มาประสพ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายปิยเชษฐ์ แสงจันทร์ นางสาวประภัสสร มาประสพ