รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายศิวกร ยอดสิน นางจันดี รุกขชาติ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายทรงพล มาสิน นางจันดี รุกขชาติ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายรัตนกร เลือดทหาร นางจันดี รุกขชาติ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายพิชยะ ช่างพินิจ นางจันดี รุกขชาติ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงแสงเทียนทอง พวงน้อย นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงกุลรภัส ศรีอินกิจ นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายธนภัทร โพธิ์ทิน นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กวีรยุทธ บุปผาชาติ นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายพีรภัทร คงสมบัติ นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายกล้าหาญ สุ่มสาย นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายณัฐกรณ์ ทองศักดิ์ นางจันดี รุกขชาติ
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สุริยนต์ นายภิญโญ เพ็งดา
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงไอรินลดา บุญยืด นายภิญโญ เพ็งดา
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายเมธาสิทธิ์ กราดวงษ์ นางจันดี รุกขชาติ
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายปัณณวิชญ์ มั่นคง นางจันดี รุกขชาติ
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายณัฏฐ์ ยะร้อม นายภิญโญ เพ็งดา
17 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายอนุพงษ์ บุญคาน นายภิญโญ เพ็งดา
18 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายทินภัทร พรมทอง นายภิญโญ เพ็งดา
19 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายกรวิชญ์ คงเมือง นายภิญโญ เพ็งดา