รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายภัทรคุณ มณีโชติ นายชาคริต เนียมเรือง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายณัฐดนัย หิริโอ นายชาคริต เนียมเรือง
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายทิวากร เดชทอง นายชาคริต เนียมเรือง
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายนภดล โมราวชิระ นายชาคริต เนียมเรือง
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายกรกฏ สวัสดี นายชาคริต เนียมเรือง
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายสันต์ทัศน์ น้อยแผ้ว นายชาคริต เนียมเรือง
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายเกษมสันต์ ชาญธะนู นายสุพัฒน์ หงสไกร
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายรัชต์พล แว่นทอง นายสุพัฒน์ หงสไกร
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายธันวา บุญพา นายสุพัฒน์ หงสไกร
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชาย​รัชพล น้อยรุ่ง นายสุพัฒน์ หงสไกร
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิ์น้อย นายสุพัฒน์ หงสไกร
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายรัชพงศ์ แว่นทอง นายสุพัฒน์ หงสไกร