รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายสิรวิชญ์ พิชอดุล นายเดชา สมบูรณ์สิน
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายธีรเดช ชินโคตร์ นายเดชา สมบูรณ์สิน
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายนันทภพ แซ่มี่ นายเดชา สมบูรณ์สิน
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายธีรภัทร ขันสู้การ นายเดชา สมบูรณ์สิน
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายรุ่งรดิศ รุ่งเรือง นายเดชา สมบูรณ์สิน
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายนนท์ปวิธ เนียมหอม นายเดชา สมบูรณ์สิน
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายพฤฒิ รุ่งน้อย นายเจษฎากร ฟักนาค
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายเฉลิมพงศ์ เหล็กเพชร นายเจษฎากร ฟักนาค
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวนวล นายเจษฎากร ฟักนาค
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายวิชชากร เตียเปิ้น นายเจษฎากร ฟักนาค
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายภาณุกูล กาบินพงศ์ นายเจษฎากร ฟักนาค
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายกิตติภพ สุดนาวา นายเจษฎากร ฟักนาค
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายพชร น่วมนุ้ย นายเจษฎากร ฟักนาค