รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ พัฒนพงศ์ นายชาคริต เนียมเรือง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายนราวิชญ์ สุขตะวิจิตร นายชาคริต เนียมเรือง
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายปรเมศร์ พรมพันธ์ นายชาคริต เนียมเรือง
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายธีระเมธ พรรษา นายชาคริต เนียมเรือง
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายณัฐณกร หงษ์คำภา นายชาคริต เนียมเรือง
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายเมธาสิทธิ์ นาคภูมิ นายชาคริต เนียมเรือง