รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงสิรินทรา จีนเพชร นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เรืองฉาย
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงพิมพ์พิศา เมืองโคตร นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เรืองฉาย
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงขวัญข้าว เลขวิจิตร นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เรืองฉาย
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายจารุวัตร เงกสูงเนิน นางสาวพร้อมศิริ พึลึก
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงเกศกนก พินิจสาริกร นางสาวพร้อมศิริ พึลึก
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายก้องภพ ชื่นผล นางสาวพร้อมศิริ พึลึก
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงปรีญาดา เพชรทอง นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงพีรดา เพชรพูล นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เที่ยงธรรม นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายกฤเพชร เกร็ดจีน นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงวิลาสินี สิงห์เดช นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายอเล็กซ์ ดรากอล นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต