รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายอภิวิชญ์์​ วรัญญานนท์ นางสมจิตร์​ บุญมาก
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายพลาดิศัย​ นาคเอี่ยม นางสมจิตร์​ บุญมาก
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายสิรภพ​ ชัยแก้ว นางสมจิตร์​ บุญมาก
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายศิวกร มณีสาร นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงพรทิพย์ อ่อนบุญธรรม นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายยศกร ชิตมนตรี นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงกมลทิพย์ พุทธะ นางสาวลำภู พันคง
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงบัณฑิตา วรชินา นางสาวลำภู พันคง
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงดากานดา มีศรี นางสาวลำภู พันคง