รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงพรรัตดา อุ่นเป็นนิจ Marisa D. Agero
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายธนกร มหไพโรจน์ นางสาวกาญจนา พลธุมาร
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายมาครโค อดอล์ฟ ฟรานดราเกอร์ นางชุติมณฑน์ จิตชัยภรณ์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายกฤษภพ เมธาสถิตย์ นายฐาปกรณ์ เปรื่องอักษร
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงดุษยา ถมทอง นางสาวชมพูนุช ภู่แขวงแสง
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงธนธรณ์​ พึ่งกล่อม นางสาวอมรรัตน์​ ยิ้มจันทร์