รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงศิริสุดา สายศร นางสิริพรรณ อ่อนศรี
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงพิมพ์คุณัชญ์ รัตนประภา นางสาวภัสสร อินทรกอ
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายเตชสิทธิ์ เคลือบแก้ว Miss Esperanza Calderon Diaz
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงรังสิมา​ นิลพันธ์ นายกิตติ​ เซ็นน้อย
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายชยพล ยอดนครจง นางสาวรอกีเย๊าะ เยาะนิแม
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงขนิษฐา ใจใจ Miss.Febe Bibiolata