รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายฐิติวัฒน์ คำหล้า นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายณฐภน​ สีแก้ว ดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ