รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงอัญชิษฐา ใจแสน นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงนันทนี ศรีสวัสดิ์ นางสาวนภาพันธ์ มณีวงษ์
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงสวิตรา แพงปล้อง นายนพรุจ บัวฉิม