รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายชนะชัย​ สุภาพันธ์ ดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ