รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายกวินภพ พุ่มบัว นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายเทพทัตสหทัย อารีชาติ นางสาวปิยนุช แตงบุญรอด