รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงพิมพ์วิไล ภูวรัตนนาวิวิธ นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ศิริ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงหทัยรัตน์​ ทองมี ดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ