รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงพรรณิภา แสงสุด นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงอัจฉรา ฤกษ์ดี นายธนพล แสนวงษ์
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงนิชาพัชร์ พึงยา นางสาวปิยนุช แตงบุญรอด