รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายเชิดชัย​ พลสงคราม นางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล