รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงปุณณาสา สงแก้ว นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ศิริ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงปิ่นวาท คำมุ้ย นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร