รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงพิชญาภา​ ทัพรัตน์ นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงอุษณิชา พรมปัญญา นายธนพล แสนวงษ์
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงเพชรรัตน์ กอสัมพันธ์ นางสาวนภาพันธ์ มณีวงษ์
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพรพิมล อรุณฉาย นายนพรุจ บัวฉิม
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงศศินันท์ ทรัพย์เย็น นางสาวพรรณทิพย์ แก่นกสิการณ์