รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุล นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงณัฐณิชา ธนไชยพงศ์ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ หวังเจริญวงศา นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงชมพูนุช พิริยายน นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงศศิรินทร์ พรเปียบุญมี นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงเปรมกมล พ่วงพันธ์ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงศรุตา พัฒนมหกุล นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงกฤติมา กลิ่นปาน นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงนภัสวรรณ รัตนะ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายเอกณัฏฐ์ บุญโสภา นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงอรณิชชา อยู่สุขสวัสดิ์ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงณัฐธิดา พรมฤทธิ์ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงแก้ววิเศรษฐ ไพศาลสุขสมบูรณ์ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงปุณณาสา สงแก้ว นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงนัทธ์หทัย บงกชจินดา นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงสิริวัสสา ธนูชัย นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
17 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายตรัย ครุฑเกตุ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
18 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายนพกร พิทักษ์เดชะ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
19 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายปัณณวิชญ์ พญางาย นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
20 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงสุชัญญา มั่นปาน นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
21 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงนิชาภัทร กุลทองวัฒนา นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
22 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงบุญพิศุทธ์ จิตตริยพงศ์ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
23 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายภีมวัศ ศุภนคร นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
24 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงนันทภัค ทวีเสริมสิริสุข นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
25 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงภัทรวดี เดชศรี นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
26 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงนลิญา นาคศรีสุข นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
27 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงทัชชกร น่วมอินทร์ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
28 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงชุติญาพร โรจน์พัฒนกุล นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
29 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายเจตษฎา นิลขำ นายเอกลักษณ์ กุลบุตร
30 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงพิณลัญญา กุลบุตร นายเอกลักษณ์ กุลบุตร