รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายสวิตต์ ไทยพาท นายสมศักดิ์ จีนเพชร
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงธัญชนก เดชะผล