รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายธนกฤต​ บุญนวน
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายนวพรรษกมล คุณบำรุง นางสาวกาญจนา แก้วศิริ