รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงวรุณรำไพ ใจแสน นายพีรพัฒน์ ชนะพิศ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงกัญญาพัชร พลเก่ง นายมานะ ยมนา
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายวินัย ไชยกาล นางสาวศุภานัน ทิพย์วรรณ์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงธนัญญา โตนดไธสง นายปรัชญา วัฒนศิริ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงครองขวัญ ไชยสงฆ์ นางสาวลักขิกา ทองภาส
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงสิริวรรณ นามแสง นายสมศักดิ์ จีนเพชร
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงธัญชนก ตันติ นางสาวศิวิมล เกิดแพ
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงสุพัตรา​ อินโพธิ์ นางสาวนิษฐา​ โสภามา