รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงชนัญธิดา ทองเพ็ชร นายมงคล มีสุข
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายณัฐเศรษฐ จ่ายยัง นายฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงอนุธิดา จิตรมั่น นางสุรีย์พร แสนแก้ว
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงธันยพร ธนภูมิพานิช นางดนิตา ศรีเทศ
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงรุริษยา​ บางเหลือง นายวรรลพ​ ขับทับทิม
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ เด็กหญิงจิรภัทร อินทร์ยา นายตรีรัตน์ สังข์ยก
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กชายวรชัย สร้อยระย้า นางสาวศศิวิมล ดวงสว่าง
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงพรนัชชา มนัสสา นายประพันธ์พงษ์ สิงห์หาร
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงกรปภา โพธิสุวรรณ์ นางสาวสรีพัชญ์ จันทร์สอน