รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงธิญาดา โตนดไธสง นายปรัชญา วัฒนศิริ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงนภสร เอี่ยมเนตร นางสาวพิมพ์อนงค์ มงคลการ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงณัฐพรพรรณ พัฒนะเกษมชัย นายมานะ ยมนา
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุวรรณศรี นายธวีวัฒน์ อินกรัด
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายชนะชัย คำฟู นางสาวสายชล หวังพิทักษ์วงค์
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงนิตยาวรรณ จันทา นางสาวศิวิมล เกิดแพ
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงนิศาชล สังเกตุการ นายสมศักดิ์ จีนเพชร
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนกาญจนะศึกษา ด.ญ.อภิญญา พุ่มอุไร นางสาววันวิสา เครือทัต
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายถิโรดม​ นัยวุฒิ นางสาวนิษฐา​ โสภามา