รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงปุณญาพร​ บุญส่ง นายวรรลพ​ ขันทับทิม
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิง ณัฐณิธา ฝอยทองตะคุ นายมงคล มีสุข
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายศุภชัย เกิดแก้ว นางสุรีย์พร แสนแก้ว
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายปฏิภาณ บุญมาเกิด นางวิไลพร เอี่ยมอิน
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายกษิดิศ ปี่แก้ว นายประพันธ์พงษ์ สิงห์หาร
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงเนตรอัปสร พวงปัญญา นางสาวสรีพัชญ์ จันทร์สอน
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายสุวสันต์ บุญภูมิ นายฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ เด็กหญิงจิรธิดา พินธุกร นายภูมินทร์ โกสุม