รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงสรวีย์ มากคิด นางจันดี รุกขชาติ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงไอยวริญท์ มากกล่ำ นางจันดี รุกขชาติ