รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงบุณยานุช สุวรรณหงษ์ นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วพินิต นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงนฤมล​ เกตุเมด
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายณัฐพงษ์​ พิมพ์ไธสง
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายณัฐพงษ์​ พิมพ์ไธสง
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงนฤมล​ เกตุเมด