รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายเฉลิมชัย เดชะผล นางจันดี รุกขชาติ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงศุภาสินี น้อยทอง นางจันดี รุกขชาติ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายธีราธร​ แสงทวี นางสาวสุภาพร​ กระมล
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงวันณิสา​ ศรีจันทะเนตร นางสาวสุภาพร​ กระมล