รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กหญิงปิยมาส โพธิ์ศรี นางสาวศศิวิมล ดวงสว่าง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กหญิงอนุธิดา ศักดิ์ดำ นางสาวศศิวิมล ดวงสว่าง
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงภูริชญา​ หาบุญพลาด นายวรรลพ ขันทับทิม
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงณิชานันท์ สารินนท์ นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงปริยาภัทร์ ค่ำยัง นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงฐิติวรดา อินทร์สำราญ นางสาวปณัชญา ยิ้มสมาน
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงสุภมาศ โคสุวรรณ นางสาวปณัชญา ยิ้มสมาน
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงปวันรัตน์​ สุธะสุริยะ นายวรรลพ ขันทับทิม